สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

2 เมษายน 2558

 

 

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี งานนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระ ราช ดำริฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของงานเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนผลงาน และความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ และพสกนิกรทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

 

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โครงการในพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่องจำนวน 31 ราย ซึ่งมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์รวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ ดังปรากฏในภาพ

 

 

 

 

จำนวนทั้งหมด 0 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม