บรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบแข็งยิ่งยวดสำหรับอุตสาหกรรมไทย

30 เมษายน 2558

 

              ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบแข็งยิ่งยวดสำหรับอุตสาหกรรมไทย” (Research and Development of Superhard Coating Technology for Thai Industries)  ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเทา-ทอง 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  วิทิตอนันต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ อาจารย์ดร.นิติศักดิ์  ปาสาจะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษารวมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยด้านการเคลือบแข็งระหว่างกัน และกำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบแข็งยิ่งยวดเพื่อความเข้มแข็งของรากฐานองค์ความรู้และเพื่อตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมไทย

 

 

จำนวนทั้งหมด 10 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม