ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ บรรยาย เรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2563)”

1 พฤษภาคม 2558

 

        ในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน คณาจารย์ ในวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  และได้ใช้โอกาสนี้บรรยาย เรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2559-2563)” เพื่อให้ข้อมูลแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในแบบ Programme Based และเชิญชวนคณาจารย์ นักฟิสิกส์รุ่นใหม่ ๆ ของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์ฯ ในระยะที่ 2 ให้มากยิ่งขึ้น
        ในการนี้ ดร.เสกสรร สุขะเสนา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

 

จำนวนทั้งหมด 7 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม