บรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง การใช้ลำไอออนและพลาสมาสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ

6 พฤษภาคม 2558

 

               ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “การใช้ลำไอออนและพลาสมาสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ” ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ อาจารย์ดร.ชนกพร ไชยวงศ์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย รวมทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยด้านลำไอออนและพลาสมาสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ และกำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาลำไอออนและพลาสมาสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความเข้มแข็งของรากฐานองค์ความรู้

 

 

จำนวนทั้งหมด 18 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม