บรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง โปรแกรมการวิจัยกราฟีน

15 พฤษภาคม 2558

 

            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “โปรแกรมวิจัยกราฟีน” ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย หลากหลายสถาบัน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยด้านกราฟีน และกำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนากราฟีนเพื่อความเข้มแข็งของรากฐานองค์ความรู้

 

 

จำนวนทั้งหมด 13 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม