บรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง โปรแกรมการวิจัยกราฟีน ครั้งที่ 2

30 มิถุนายน 2558

 

               ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “โปรแกรมวิจัยกราฟีน” ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-16.30 น. ณ อาคารโยธี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย หลากหลายสถาบัน ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนากราฟีนเพื่อความเข้มแข็งของรากฐานองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

 

 

จำนวนทั้งหมด 8 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม