ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรมวัสดุอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแนะนำผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของกราฟีน 2 ชนิด คือ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) และ กราฟีนออกไซด์ (GO) ที่ทางห้องปฏิบัติการของเราผลิตขึ้นเองและพร้อมให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1: รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO)

 

      1.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

        รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) เป็นวัสดุนาโน 2 มิติ ที่มีความหนาเพียงชั้นเดียวของอะตอมคาร์บอนซึ่งมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้า

 

Responsive image

 

        รูปที่ 1.1 แสดงผลิตภัณฑ์รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) ทั้งในรูปแบบสารแขวนลอยในน้ำ และแบบเป็นผง และโครงสร้างทางเคมี

 

        1.2 กระบวนการการเตรียม

 

        ผลิตภัณฑ์รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) ทำการเตรียมขึ้นจากกระบวนการดัดแปลงจากกระบวนการของ Hummers ตามด้วยกระบวนการโซนิเคชัน และผ่านกระบวนการรีดักชันทางเคมี โดยทำการผลิตผ่านเครื่องต้นแบบเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม

 

        1.3 คุณสมบัติและการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์

 

Responsive image

 

Responsive image

 

        รูปที่ 1.2 (a) รูปแบบ XRD, (b) UV-Vis สเปกตรัม, (c) Raman สเปกตรัม, (d) XPS สเปกตรัม, (e) ภาพถ่าย SEM และ (f) ภาพถ่าย TEM ของผลิตภัณฑ์รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ (rGO)

 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2: กราฟีนออกไซด์ (GO)

 

        2.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

        วัสดุกราฟีนออกไซด์ (GO) เป็นวัสดุนาโน 2 มิติ ที่มีความหนาเพียงชั้นเดียวของอะตอมคาร์บอน กระจายตัวในน้ำได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านความแข็งเชิงกลและความยืดหยุ่นสูง

 

Responsive image

 

        รูปที่ 2.1 แสดงผลิตภัณฑ์กราฟีนออกไซด์ (rGO) ทั้งในรูปแบบสารแขวนลอยในน้ำ และแบบเป็นผง และโครงสร้างทางเคมี

 

        2.2 กระบวนการการเตรียม

 

        ผลิตภัณฑ์กราฟีนออกไซด์ (GO) ทำการเตรียมขึ้นจากกระบวนการดัดแปลงจากกระบวนการของ Hummers โดยใช้กรดเข้มข้นและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ตามด้วยกระบวนการโซนิเคชัน โดยทำการผลิตผ่านเครื่องต้นแบบเครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์ ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม

 

        2.3 คุณสมบัติและการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์

 

Responsive image

 

Responsive image

 

        รูปที่ 2.2 (a) รูปแบบ XRD, (b) UV-Vis สเปกตรัม, (c) Raman สเปกตรัม, (d) XPS สเปกตรัม, (e) ภาพถ่าย SEM และ (f) ภาพถ่าย TEM ของผลิตภัณฑ์รกราฟีนออกไซด์ (GO)

 

เอกสารอ้างอิง

 

1. C. Phrompet, C. Sriwong and C. Ruttanapun, “Mechanical, dielectric, thermal and antibacterial properties of reduced graphene oxide (rGO) − nanosized C3AH6 cement nanocomposites for smart cement − based materials”, Composites Part B: Engineering Volume 175, 15 October 2019, 107128.
2. D. C. Stanier, A. J. Patil, C. Sriwong, S. S. Rahatekar and J. Ciambella, “The reinforcement effect of exfoliated graphene oxide nanoplatelets on the mechanical and viscoelastic properties of natural rubber”, Composites Science and Technology Volume 95, 1 May 2014, Pages 59-66.
3. C. Phrompet, K. Maneesai, W. Tuichai, A. Karaphun, C. Sriwong and C. Ruttanapun, “Electrochemical properties of tricalcium aluminate hexahydrate − reduced graphene oxide nanocomposites for supercapacitor device”, Journal of Energy Storage Volume 30, August 2020, 101474.
4. W. Thongsamrit, C. Phrompet, K. Maneesai, A. Karaphun, W. Tuichai, C. Sriwong and C. Ruttanapun, “Effect of grain boundary interfaces on electrochemical and thermoelectric properties of a Bi2Te3 / reduced graphene oxide composites”, Materials Chemistry and Physics Volume 250, 1 August 2020, 123196.

 

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรมวัสดุอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

2. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. เชรษฐา รัตนพันธ์ โทร. 0815104965 E-mail: chesta.ruttanapun@gmail.com