จำนวนผู้เข้าชม: 127,517 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

การพัฒนาแบคทีเรียเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ด้านอาหารของโคและปุ๋ยของพืช

ตลอดช่วงเวลา 11 เดือนแรกจากทั้งหมด 36 เดือน โครงการย่อยที่ 1 และ 2 ของโครงการวิจัย “ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำไอออน / พลาสมาสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช / แบคทีเรียเพื่อเพิ่มผลผลิตโคนม / โคเนื้อ (Research Project on Innovative Physics Using Ion/Plasma for Modified Forage Plants / Bacteria to Enhance Dairy and Beef Cattle Productivity)” ภายใต้โปรแกรมวิจัย “นวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Research Program in Innovative Physics for Enhancing Value of Agricultural Products)” มีความคืบหน้าไปเป็นลำดับสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ ... อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีควอนตัม (The 2nd Workshop on Quantum Technologies)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีควอนตัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ - 1

รางวัลเหรียญดิแรคของ ICTP ประจำปี 2017

รางวัลเหรียญดิแรค (Dirac Medal) เป็นรางวัลของสถาบัน International Center for Theoretical Physics (ICTP) ตั้งอยู่ที่ Trieste เมืองท่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยเด่นเกี่ยวข้องกับด้านฟิสิกส์ทฤษฎี ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

เนเธอร์แลนด์กับเทคโนโลยีระดับโมเลกุลและนาโน

ประเทศเนเธอร์แลนด์หรือราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็กๆในทวีปยุโรป (มีพื้นที่ประมาณ 40,000 ตร.กม. มีจำนวนประชากรประมาณ 17 ล้านคน เทียบกับประเทศไทยแล้วมีพื้นที่เล็กกว่าประมาณ 12 เท่า และมีประชากรน้อยกว่าประมาณ 4 เท่า) ที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก มีที่ตั้งในเขตที่ราบต่ำติดทะเลเหนือ โดยที่ 1/4 ของพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ซึ่งทำให้เป็นที่มาของชื่อประเทศ ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

กลศาสตร์ควอนตัมในชีวิตประจำวัน

กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) เป็นสาขาหนึ่งในวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ (Modern Physics) ที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าใจพฤติกรรมของอนุภาคขนาดเล็กในระดับอะตอมได้ เพราะในโลกจุลภาค (microscopic world) อะตอมหรืออนุภาคทั้งหลาย เช่น อิเล็กตรอน จะไม่ประพฤติตัวตามกฎการเคลื่อนที่ของเซอร์ไอแซค นิวตันเฉกเช่นวัตถุทั่วไปในโลกมหภาค (macroscopic world) ที่มนุษย์คุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจำวัน ... อ่านต่อ

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

ฐานข้อมูลนักฟิสิกส์ / นักวิจัย

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

ระบบกรอกข้อมูลโครงการวิจัย Online