จำนวนผู้เข้าชม: 125,575 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

การพัฒนาแบคทีเรียเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ด้านอาหารของโคและปุ๋ยของพืช

ตลอดช่วงเวลา 11 เดือนแรกจากทั้งหมด 36 เดือน โครงการย่อยที่ 1 และ 2 ของโครงการวิจัย “ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำไอออน / พลาสมาสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช / แบคทีเรียเพื่อเพิ่มผลผลิตโคนม / โคเนื้อ (Research Project on Innovative Physics Using Ion/Plasma for Modified Forage Plants / Bacteria to Enhance Dairy and Beef Cattle Productivity)” ภายใต้โปรแกรมวิจัย “นวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Research Program in Innovative Physics for Enhancing Value of Agricultural Products)” มีความคืบหน้าไปเป็นลำดับสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ ... อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

Consultant Meeting on Radiative Cooling Films ครั้งที่ 3

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์มีการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดในหัวข้อ “Radiative Cooling Films” เป็นครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาของประเทศเขตร้อนและสนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานของโลก ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ - 1

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2017

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2560 ได้มอบให้แก่นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน 3 คน คือ Rainer Weiss, Kip Thorne และ Barry Barish จากความสำเร็จของผลงานในการร่วมกันพัฒนาโครงการ Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) เพื่อตรวจวัดคลื่นความโน้มถ่วง ซึ่งได้ประกาศการความสำเร็จครั้งแรกเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

เบื้องหลังรางวัลจากการ R&D ผลึกเหลว

ในปีพ.ศ. 2560 นี้ สมาคมฟิสิกส์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Physical Society หรือ APS) ได้ประกาศให้รางวัลการประยุกต์ด้านฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม (Prize for Industrial Applications of Physics) แก่ Dr. Asad Khan ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

การบำบัดรักษาด้วยลำอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy)

ณ ปัจจุบันนี้ วิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมาก หลังปีพ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะมีวิธีบำบัดรักษามะเร็งแบบใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทย และจะเป็นแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีศักยภาพมากกว่ารังสีแกมมา รังสีเอกซ์ และลำอนุภาคอิเล็กตรอน ... อ่านต่อ

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

ฐานข้อมูลนักฟิสิกส์ / นักวิจัย

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

ระบบ TRMS (ThEP Research Management System)