ข่าววิขาการจากเครือข่าย

อุปกรณ์พลาสมอนที่ทำจากกราฟีนเพื่อการพัฒนาเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านรังสีเอ็กซ์

19 เมษายน 2564

การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสง (light sources) โดยใช้อิเล็กตรอนอิสระ (free electrons) เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากแสงที่เปล่งออกมาจากแหล่งกำเนิดประเภทนี้นั้นสามารถปรับความยาวคลื่นได้ ตั้งแต่ย่านความถี่ microwaves จนถึง ย่านความถี่ X-rays แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแหล่งกำเนิดแสงประเภทนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ ซึ่งก็คือ มีขนาดที่ใหญ่และราคาสูง ... อ่านต่อ


การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเปลี่ยนสีของทับทิมและพลอยเนื้ออ่อนเนื่องจากการระดมยิงด้วยลำไอออนไนโตรเจนและออกซิเจน

9 ธันวาคม 2563

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีสร้างรายได้ให้กับชาติเป็นอันดับที่ 3 รองจากอุตสาหกรรมยานยนตร์ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกทับทิมหลักของโลก “ทับทิมสยาม” เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดโลกจากสีที่แดงเข้ม เป็นประกายและมีเนื้อที่ใส นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีระบบการตรวจสอบและมีสถาบันรับรองคุณภาพของอัญมณี เช่น เพชร ทัมทิม และพลอยเนื้ออ่อนต่าง ๆ โดยสามารถตรวจสอบทราบว่าอัญมณีชิ้นนั้น ๆ ได้ผ่านการปรับปรุงสมบัติมาก่อนหรือไม่ ... อ่านต่อ


การศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพลาสมาบนผิวแผ่นแกรฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์

9 ธันวาคม 2563

แกรฟีน วัสดุที่บางสุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมีโครงสร้างทางกายภาพด้วยการเรียงตัวของคาร์บอนอะตอมลักษณะหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งแผ่ขยายในระนาบสองมิติจึงทำให้ความหนาของแผ่นแกรฟีนชั้นเดี่ยวมีขนาดเท่ากับอะตอมคาร์บอนนั่นเอง ... อ่านต่อ


นาฬิกาอะตอมเชิงแสงสำหรับมาตรฐานความถี่ของประเทศไทย

1 กันยายน 2563

ตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์ใช้วิธีสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในการบอกเวลา อย่างเช่นการใช้การขึ้นลงของดวงอาทิตย์เป็นตัวบอกเวลาในแต่ละวัน หรือการใช้ตำแหน่งดวงดาวเป็นการบอกเดือนหรือฤดูกาลในแต่ละปี ไม่ช้า มนุษย์ก็ตระหนักว่า การสังเกตสิ่งรอบข้างนั้น ไม่สามารถที่จะบอกเวลาที่แม่นยำเท่าไรนัก ด้วยการเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์ต้องการเครื่องมือที่จะบอกเวลาได้อย่างแม่นยำ ... อ่านต่อ


เลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ ย่านความถี่เทราเฮิรตซ์และอินฟราเรด ช่วงกลางแบบเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น

1 กันยายน 2563

ในปัจจุบันได้มีการนำรังสีอินฟราเรดไปประยุกต์ใช้ในหลายสาขา เช่น เคมี ชีววิทยา วัสดุศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ โดยรังสีอินฟราเรดแบ่งออกเป็น 3 ช่วงความถี่ ได้แก่ อินฟราเรดช่วงใกล้ (near infrared; NIR) อินฟราเรดช่วงกลาง (mid infrared; MIR) และอินฟราเรดช่วงไกล (far infrared; FIR) ซึ่งช่วงความถี่ที่นิยมนำไปใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ รังสี MIR ซึ่งมีความยาวคลื่น 2 - 30 ไมโครเมตร และรังสี FIR รวมถึงย่านเทราเฮิรตซ์ (terahertz; THz) ที่มีความยาวคลื่น 0.03 - 3 มิลลิเมตร ... อ่านต่อ


การพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อการบำบัดมะเร็งด้วยฮาดรอนโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค

30 กรกฎาคม 2563

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่หลายคนรู้จักและเป็นสาเหตุของการตายอันดับต้นๆของประชากรของประเทศไทยและโลก ในปัจจุบันการรักษามะเร็งจะใช้วิธีการรักษาหลักๆคือ การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดนำเซลล์มะเร็งออกเพื่อไม่ให้ลุกลามต่อไป การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) หรือที่เคยได้ยินว่า “คีโม” นั้นคือการใช้ยาเพื่อรักษาหรือควบคุมเซลล์มะเร็งตามอาการที่ปรากฏ แต่ยาที่ใช้ก็ไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อเซลล์มะเร็งเสมอไปอาจเกิดผลกระทบต่อเซลล์ปกติได้ด้วย ... อ่านต่อ


สมบัติต้านทานการเกิดออกซิเดชันของฟิล์มบางแข็งของสารประกอบไนไตรด์

30 กรกฎาคม 2563

การเคลือบผิว (coating) วัสดุ อุปกรณ์หรือชิ้นงานต่าง ๆ ได้รับความสนใจและนิยมมานานนับทศวรรษ ทั้งนี้การเคลือบผิววัสดุมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมบัติทางไตรโบโลยี (tribology properties) ให้กับผิวของวัสดุ อุปกรณ์หรือชิ้นงานที่ถูกเคลือบ โดยชั้นเคลือบจะทำหน้าที่เป็นชั้นป้องกันผิว (protective layer) ของวัสดุ อุปกรณ์หรือชิ้นงานที่เป็นวัสดุรองรับ ทำให้มีการวิจัยและการพัฒนาชั้นเคลือบและวิธีการสร้างชั้นเคลือบชนิดต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม ... อ่านต่อ


การศึกษากระบวนการเกิดแผ่นดินไหวจากมุมมองของระบาดวิทยา (Epidemic-Type aftershock sequence, ETAS)

1 กรกฎาคม 2563

ณ ปัจจุบัน ไวรัส COVID-19 กำลังระบาดอย่างหนัก(pandemic) ไปทั่วทุกมุมโลกและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมหาศาล โดยนิยามของการระบาด คือ การแพร่กระจายของโรคจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นที่ตำแหน่งต่าง ๆ การแพร่กระจายดังกล่าวทำให้มีปริมาณผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นกราฟแสดงยอดของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อสะสมในแต่ละพื้นที่ ณ ช่วงเวลาที่เกิดการระบาด ... อ่านต่อ


การพัฒนาตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิลม์บางสำหรับระบบปรับอากาศยานยนต์

1 กรกฎาคม 2563

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในไทยมีพัฒนาการต่อเนื่องกว่า 50 ปี และมีความสามารถด้านการผลิตสูงสุดในอาเซียน อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตทั่วโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่มิติใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการดำเนินงานบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ


ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสุขภาพในผู้สูงอายุ

22 พฤษภาคม 2563

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (aging society) ทำให้โครงสร้างของประชากรมีการเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยเกิน 60 ปี และ การลดลงของประชากรในวัยทำงาน ส่งผลให้เกิดประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศและความกินดีอยู่ดีของประชากรโดยรวม ... อ่านต่อ


การศึกษาฟิสิกส์ของอนุภาคและพลังงานสูงด้วยหัววัด Belle II

22 พฤษภาคม 2563

การวิจัยที่ศูนย์วิจัย High Energy Accelerator Research Organization (KEK) ประเทศญี่ปุ่น จะเน้นไปที่ Flavor Physics และ CP Violation ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญในการทดสอบความถูกต้องของ Standard Model และอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบ new physics ... อ่านต่อ


การพัฒนาต้นแบบของชุดตรวจคัดกรองโรคแบบหลายโรคพร้อมกัน

1 พฤษภาคม 2563

โครงการพัฒนา DNA/protein microarray เพื่อใช้ในการตรวจวัดในทางการแพทย์ พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการนำความรู้พื้นฐานทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีร่วมกับความรู้พื้นฐานการวินิจฉัยโรคมาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม โดยอาศัยเทคโนโลยีการสร้าง microarray ด้วยพอลิเมอร์ไฮโดรเจลร่วมกับการอ่านผลด้วยสมาร์ทโฟน ... อ่านต่อ


การเคลือบแข็งยิ่งยวดฟิล์มคาร์บอนอสัณฐาน

1 พฤษภาคม 2563

การเคลือบแข็งผิวโลหะเพื่อเพิ่มความแข็ง และลดการสึกหรอ ช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุให้ยาวนานขึ้น กระบวนการเคลือบแข็งถูกใช้ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน ... อ่านต่อ


การพัฒนาวัสดุพลังงานด้วยเทคนิคสภาวะรุนแรง

9 มีนาคม 2563

ในขั้นตอนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนาโนเมตรจนถึงระดับเมตรและใหญ่กว่า ตัวแปรหลักที่ควบคุมสมบัติของวัสดุคือตัวแปรทางอุณหพลศาสตร์อันได้แก่ อุณหภูมิและความดัน เป็นเวลากว่าศตวรรษที่มนุษยชาติใช้อุณหภูมิเป็นเครื่องมือหลักในการสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาเทคโนโลยีเนื่องจากที่ผ่านมาเทคโนโลยีทางการทดลองยังไม่สามารถทำการวิจัยภายใต้ความดันสูงได้ ... อ่านต่อ


เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์และการเพิ่มความเสถียรของ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์

2 มีนาคม 2563

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวจึงมีความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นมากเป็นเท่าตัวจากทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาแหล่งพลังงานสำรองใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ... อ่านต่อ


การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIGS ด้วยโครงสร้างเซลล์แบบแทนเดม Perovskite-CIGS

31 มกราคม 2563

เมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2382 นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Alexandre Edmond Becquerel ค้นพบปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิค ที่เกิดขึ้นในขั้วไฟฟ้าที่อยู่ในสารละลายที่นำไฟฟ้าได้เมื่อมีแสงตกกระทบ จนกระทั่งอีกประมาณ 50 ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2426 นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน Charles Fritts ได้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชิ้นแรกขึ้นจากธาตุเซเลเนียม (Se) และทอง (Au) โดยมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (power conversion efficiency, PCE) เพียง 1% เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในช่วงที่มนุษย์มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นและความตระหนักถึงการที่จะหมดไปของเชื้อเพลิงฟอสซิล ... อ่านต่อ


ความบกพร่องในโลหะออกไซด์

31 มกราคม 2563

โลหะออกไซด์ (metal oxides) เป็นสารที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพื่อนำมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากโลหะออกไซด์มีคุณสมบัติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น optoelectronic, ferroelectricity, photovoltaic และ photocatalysis นอกจากนี้โลหะออกไซด์บางชนิด อาทิ TiO2 (titanium dioxide), ZnO (zinc oxide) และ SnO2 (tin dioxide) แสดงทั้งคุณสมบัติโปร่งแสงและนำไฟฟ้าได้ดีในเวลาเดียวกัน ทำให้สารเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ... อ่านต่อ


ความก้าวหน้าในการตรวจชิ้นเนื้อของเหลวสำหรับโรคเซลล์มะเร็ง

27 ธันวาคม 2562

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้กล่าวไว้ว่า “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” หรือ “มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง” ... อ่านต่อ


เครื่องวัดสนามแรงโน้มถ่วงด้วยระบบอะตอมเย็นรูบิเดียม

27 ธันวาคม 2562

ในปัจจุบันแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ขับเคลื่อนโลกของเรานั้นมีอยู่ 2 แหล่งหลัก อันได้แก่ 1) พลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อนระบบนิเวศทางธรรมชาติ, การเจริญเติบโตของพืชพรรณธัญญาหารและการผลิตอาหารของโลกใบนี้ แหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์นี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่นอกโลกที่ไม่มีวันหมด และถือเป็นแหล่งพลังงานหลักของมนุษย์ชาติในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เลยก็ว่าได้ ... อ่านต่อ


สู่ปีที่ 3 ของโครงการวิจัย “การศึกษาเชิงทฤษฎีของอะตอมริดเบอร์ก อันตรกิริยากับอะตอมสถานะพื้น และการแทรกสอดในสนามภายนอก”

29 พฤศจิกายน 2562

เป็นการดีที่เราจะย้อนรอยประวัติศาสตร์ ให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของศาสตร์ที่เรียกว่า “ควอนตัม” แม้ว่าพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์อันจะได้กล่าวถึง จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยชิ้นนี้ แต่ก็เป็นพื้นฐานให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยของเรา กับงานวิจัยชั้นแนวหน้าของโลก อีกทั้งเป็นฐานช่วยให้ผู้อ่านมองไปข้างหน้า เพื่อเห็นทิศทางของงานวิจัยต่อไปในอนาคต ... อ่านต่อ


โครงการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก เพื่อทดแทนการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน

5 พฤศจิกายน 2562

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานยั่งยืน และสะอาดที่สามารถเติมเต็มความต้องการทางพลังงานในอนาคต เพราะพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์มีมากกว่าการใช้พลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันหลายพันเท่า เซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการให้พลังงานไฟฟ้า โดยมีหลักการทำงานคือเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันมีเซลล์แสงอาทิตย์อยู่หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะและวิธีในการเตรียมในแต่ละยุคสมัย ... อ่านต่อ


โครงการวิจัยสแกนนิงโพรบไมโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้าน ออปติกส์สนามระยะใกล้

5 พฤศจิกายน 2562

ความละเอียด (resolution) ของระบบถ่ายภาพด้วยแสงโดยทั่วไป ซึ่งมีอุปกรณ์รับแสงอยู่ห่างจากวัตถุเกินกว่าระดับความยาวคลื่นแสง หรือที่เรียกว่า ระบบถ่ายภาพแบบฟาร์ฟีลด์ (far-field imaging system) จะมีขีดจำกัดเนื่องจากปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของแสง โดยขีดจำกัดดังกล่าว ได้ศึกษาโดยแอบเบ (Abbe) [1] และเรย์ลีห์ (Rayleigh) [2,3] และอธิบายด้วยระยะห่างระหว่างจุด 2 จุด (r) ที่ระบบทัศนูปกรณ์ยังคงสามารถจำแนกภาพได้ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความยาวคลื่นแสง λ และค่านิวเมอริคัลแอพเพอเชอร์ (numerical aperture, NA) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการรับขนาดโคนของลำแสงที่เข้าสู่ระบบทัศนูปกรณ์ดังสมการ ... อ่านต่อ


โครงการวิจัยการศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟราเรดและเทร่าเฮริตซ์ เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับความมั่นคง

1 ตุลาคม 2562

ด้วยปัจจุบันภัยคุกคามจากการก่อการร้ายภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตภาคใต้ ภัยคุกคามดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดที่ซุกซ่อนในยานพาหนะ สารวัตถุระเบิด เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดจนพลเรือนที่เกี่ยวข้อง สาเหตุสำคัญในการสูญเสิยเกิดจากการขาดแคลนเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับวัตถุระเบิดจากระยะไกลในระดับหลายร้อยเมตรได้อย่างแม่นยำ ... อ่านต่อ


กลไกการยับยั้งของสารไทเอโซลแอนตี้ไบโอติกต่อโปรตีนฟอกซ์เอ็มวันในเซลล์มะเร็งเต้านม

1 ตุลาคม 2562

โรคมะเร็งเต้านมมักพบบ่อยในผู้หญิงทั่วโลก จากการศึกษาในโครงการโกลโบแคน [1] ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีอัตราเกิดใหม่ของโรคมะเร็งเต้านมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สูงถึง 240,000 ราย และมีการตายจำนวน 110,000 ราย ในประเทศไทยมีรายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (hospital based cancer registry) พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วยอุบัติใหม่ของโรคมะเร็งเต้านมเฉพาะที่เข้ารักษาในสถาบันมะเร็งแห่งชาติจำนวนมากถึง 926 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆและยังพบว่ามีจำนวนสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2552 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจาก: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556) ... อ่านต่อ


การค้นหาสถานะทางควอนตัมของสารประกอบกลุ่มโลหะทรานซิชันแชลโคเจไนด์และออกไซด์สำหรับพัฒนาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่

3 กันยายน 2562

หลังจากการค้นพบกราฟีนในปี พ.ศ. 2548 [1] ทำให้งานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุ 2 มิติ (two-dimensional materials) และวัสดุแบบชั้น (layered-materials) ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุประเภทนี้สามารถแสดงสมบัติทางควอนตัมที่แปลกใหม่ซึ่งไม่สามารถพบได้ในวัสดุแบบก้อนใหญ่ (bulk materials) เช่น สถานะโทโพโลยี (topological states) และ การควบคู่ของสปินและวอลเลย์ (spin-valley coupling) เป็นต้น ... อ่านต่อ


การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายจากโรงพยาบาล

2 กันยายน 2562

พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 “ชาวเมืองคอนผวาโรคร้าย มือมืดลอบทิ้งขยะติดเชื้อ” [1] สะท้อนปัญหาร้ายแรงของสังคมไทยในการกำจัดขยะติดเชื้อไม่ถูกวิธี เนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่างเช่น การขาดความรับผิดชอบของสถานพยาบาล การบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน ขาดความตระหนักปัญหาของสังคม จำนวนเตาเผาขยะไม่เพียงพอ และขาดแคลนเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นต้น ... อ่านต่อ


การประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดพีเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์

23 กรกฎาคม 2562

สารผสมอินทรีย์-อนินทรีย์ (methyl, CH3 ; ammonium, NH3 ; lead, Pb ; triiodide : MAPbI3) และสารอนินทรีย์ (CsSnI3 หรือ CsPbI3) เพอรอฟสไกต์ (perovskite) กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากให้ค่าประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ที่สูงและมีขั้นตอนการเตรียมที่ง่าย ในงานวิจัยนี้เราสนใจศึกษาสารอนินทรีย์ (CsSnI3 หรือ CsPbI3) เพอร์รอฟสไกส์ เพื่อใช้เป็นชั้นนำส่งโฮลในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบสถานะของแข็ง ... อ่านต่อ


อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลา

22 กรกฎาคม 2562

อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ของอะตอมหรือคลื่นสสารสามารถใช้ในการวัดความแม่นยำสูงได้ด้วยการทดลองกับอิเล็กตรอน อะตอม และโมเลกุลขนาดเล็ก โดยเฉพาะการวัดแรงเฉื่อยทุกชนิด ตัวอย่างเช่นการแปรเปลี่ยนการหมุนของโลก ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก (g) ความแตกต่างของสนามโน้มถ่วง ความรู้เกี่ยวกับแรงเฉื่อยมีความสำคัญกับงานหลายสาขา หรือการประยุกต์ต่างๆ ... อ่านต่อ


เศรษฐฟิสิกส์ของการเคลื่อนย้ายแรงงาน

16 พฤษภาคม 2562

จากความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมือง ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากเขตพื้นที่ชนบทที่เน้นเศรษฐกิจเชิงเกษตรกรรมเข้ามาในเขตเมืองที่เน้นเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา (พิจารณารูปที่ 1 และ 2) จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่าจำนวนประชากรในเมืองใหญ่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2561 สหประชาชาติระบุว่า 55% ของประชากรทั้งโลกอาศัยอยู่ในมหานครต่าง ๆ และตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็นร้อยละ 68 ภายใน 30 ปีข้างหน้า [1] อนึ่ง ในเขตเมืองเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความหนาแน่นของประชากรมากๆ มักจะพบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ... อ่านต่อ


การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนาไทย 4.0

2 มกราคม 2562

ชาวพื้นเมืองในดินแดนแถบอุษาคเนย์ปลูกข้าวเพื่อการบริโภคมาแล้วเนิ่นนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ปี เช่นจากหลักฐานที่ขุดพบจากแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ผืนแผ่นดินนี้จึงมีข้าวพื้นเมืองมากมายหลายพันสายพันธุ์ [1] และคนในดินแดนสุวรรณภูมินี้จึงมีทักษะสูงในการปลูกข้าว ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆของโลกตลอดมา ... อ่านต่อ


ความคืบหน้าปีที่ 1 ของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมทำความเย็นเชิงแม่เหล็ก

25 มิถุนายน 2561

การใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศในประเทศไทย มีสัดส่วนสูงถึง 50 – 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าปี 2560 ที่ผ่านมา ที่มีความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 185,370 ล้านหน่วย (รูปที่ 1) และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ประมาณ 2 -5 บาท/หน่วย แสดงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศในประเทศ ที่สูงมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ... อ่านต่อ


ความคืบหน้าการปฏิรูปฟิสิกส์ศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

8 มีนาคม 2561

โปรแกรมวิจัยการปฏิรูปฟิสิกส์ศึกษาอย่างยั่งยืนมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษาที่ทำให้เกิดการปฏิรูปการเรียนการสอนฟิสิกส์ในประเทศเน้นไปที่การทำวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับความเข้าใจฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับก่อนอุดมศึกษาจนถึงนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสื่อการสอนฟิสิกส์เชิงรุกที่เหมาะกับนักเรียนและนักศึกษาไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการวิจัยตลอดจนการผลิตบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ศึกษา ในสองปีที่ผ่านมาโปรแกรมวิจัยนี้มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยดังนี้ ... อ่านต่อ


การพัฒนาแบคทีเรียเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ด้านอาหารของโคและปุ๋ยของพืช

16 ตุลาคม 2560

ตลอดช่วงเวลา 11 เดือนแรกจากทั้งหมด 36 เดือน โครงการย่อยที่ 1 และ 2 ของโครงการวิจัย “ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำไอออน / พลาสมาสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช / แบคทีเรียเพื่อเพิ่มผลผลิตโคนม / โคเนื้อ (Research Project on Innovative Physics Using Ion/Plasma for Modified Forage Plants / Bacteria to Enhance Dairy and Beef Cattle Productivity)” ภายใต้โปรแกรมวิจัย “นวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Research Program in Innovative Physics for Enhancing Value of Agricultural Products)” มีความคืบหน้าไปเป็นลำดับสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ ... อ่านต่อ


แบบจำลองความเป็นพิษของวัสดุนาโน : วัสดุนาโนสามารถดัดแปลงดีเอ็นเอโดยตรง และชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้

5 กันยายน 2559

จากพัฒนาการที่รวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญ จากความก้าวหน้าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากวัสดุนาโน (nanomaterials) และเทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) ส่งผลให้ความเป็นพิษของวัสดุนาโนเริ่มถูกนำมาศึกษาวิจัย จนเกิดมีวิชาใหม่ขึ้นที่ชื่อว่า Nanotoxicology ... อ่านต่อ


อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของห้องวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม

15 กุมภาพันธ์ 2559

ภายใต้ขอบเขตของวิทยาศาสตร์สาขาอะตอม-โมเลกุล-แสง เลเซอร์มีบทบาทอย่างสำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบังคับสถานะ และควบคุมอันตรกิริยาระหว่างวัตถุเชิงควอนตัม ความมุ่งมั่นที่จะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการในโลกควอนตัมและการใช้ประโยชน์ปรากฏการณ์เชิงควอนตัม ... อ่านต่อ


จักรวาลวิทยาที่สถาบัน IF สนับสนุนโดยศูนย์ ThEP

20 ตุลาคม 2558

แบบจำลองมาตรฐานทางจักรวาลวิทยาในปัจจุบันคือแบบจำลอง CDM (อ่านว่า แลมบ์ด้าซีดีเอ็ม) ซึ่งให้การเฟ้อตัวซึ่งเป็นการขยายตัวแบบเร่งออกในเอกภพระยะแรกเริ่ม สนามสเกลาร์ซึ่งเป็นตัวการทำให้เอกภพเฟ้อตัวนี้เรียกว่า อินเฟลตอน (inflaton) ... อ่านต่อ


การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุสำหรับทำขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยเทคนิคอิน-ซิตู เอกซเรย์

17 เมษายน 2558

แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ รวมไปถึงในรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพราะ ... อ่านต่อ


การวิเคราะห์ความบกพร่องในโลหะออกไซด์

20 มกราคม 2558

เทคนิคการวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์ที่ย่านใกล้ขอบด้วยแสงซินโครตรอนควบคู่กับการคำนวณแบบเฟิส์ตพรินซิเพิล ได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ที่ถูกเจือด้วยอลูมิเนียม จากการวิเคราะห์พื้นฐานแสดงให้เห็นว่าจำนวนของพาหะตัวนำและความสามารถในการเคลื่อนที่ของพาหะมีค่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ใช้ใน ... อ่านต่อ


การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ สำหรับประยุกต์ทางการแพทย์

12 มีนาคม 2557

ปัญหาอันตรายที่เกิดกับกระดูกจัดเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างมาก ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการนำโลหะและโลหะผสมมาใช้ในการรักษาฟื้นฟูปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ดีมีวัสดุบางชนิดเท่านั้นที่สามารถใช้ฝังเข้าไปในร่างกายมนุษย์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลได้ คือ โลหะและโลหะผสม ซึ่งส่วนใหญ่ที่นำไปใช้คือ เหล็กกล้าไร้สนิม, โคบอลท์ผสมโครเมียม, ไทเทเนียม และ โลหะผสมของไทเทเนียม โดยโลหะดังกล่าวข้างต้นพบว่า ... อ่านต่อ


ไมโครชิปแคปิลลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสไทยทำ

27 มกราคม 2557

ในการศึกษาทางเคมีวิเคราะห์มีเทคนิคหนึ่งที่ถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ การวิเคราะห์โดยการแยก (separation analysis) เนื่องจากหลักการมีความตรงไปตรงมา ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือ โครมาโทกราฟี (Chromatography) แต่ยังมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ถูกใช้ในการแยกสารเคมีโดยอาศัยผลของสนามไฟฟ้ามีชื่อว่า แคปิลลารีอิเล็กโทรฟอรีซีส ... อ่านต่อ


การสร้างซิลิกอนออกไซด์ฟิล์มสำหรับวัสดุชีวภาพโดยกระบวนการ PECVD

23 ธันวาคม 2556

เราให้ความสนใจในการปรับปรุงวัสดุประเภทพอลิเมอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เช่น การปรับปรุง พอลีเมทธิลเมตาคริเลต (Polymethylmethacrylate : PMMA) หรือ อะคริลิค (Acrylics) ด้วยเจ็ทพลาสมา สำหรับรากฟันเทียม การปรับปรุงพื้นผิวพอลิสไตรีน (Polystyrene: PS) ด้วยพลาสมาเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือการใช้พลาสมาแอมโมเนียปรับปรุงพื้นผิวของ พอลีแลคติคแอซิด ... อ่านต่อ


ผลของท่อนาโนคาร์บอนในเจลอิเล็กโทรไลต์ที่มีต่อประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่มีซิงก์ออกไซด์เป็นฐาน

22 ตุลาคม 2556

คณะผู้วิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจที่จะพัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (dye-sensitized solar cells, DSSCs) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พัฒนาแทนที่เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน เนื่องจากเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขั้นตอนในการทำงานไม่ยุ่งยาก และมีต้นทุนต่ำ [1] ปัจจุบันมีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ออกมาจำหน่ายแล้ว แต่ ... อ่านต่อ


การเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารของจำนวนอนุภาคโปรตอนพลังงานระดับสัมพัทธภาพจากดวงอาทิตย์เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2005: การสังเกตโดย ยานอวกาศโลก

19 กันยายน 2556

ประมาณ 15 ครั้งต่อวัฏจักร 11 ปี ดวงอาทิตย์จะปล่อยอนุภาครังสีคอสมิกที่มีพลังงานและความเข้มสูงพอที่จะเพิ่มระดับกัมมันตรังสีที่ผิวโลกขึ้นเหนือระดับพื้นหลังที่มีที่มาจากรังสีคอสมิกจากกาแล็กซี เหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่า การเพิ่มที่ระดับพื้นดิน (ground level enhancements หรือ GLEs) ซึ่งทำให้สามารถศึกษาการเร่งอนุภาคที่ดวงอาทิตย์ได้อย่างชัดเจนเป็นพิเศษ เนื่องจาก 1) อนุภาคใน GLEs เคลื่อนที่ใกล้ความเร็วแสง ซึ่งทำให้มีการเชื่อมต่ออย่างชัดเจนระหว่างอนุภาคและเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์ และ 2) อนุภาคเหล่านี้มีระยะอิสระเฉลี่ยในอวกาศที่ยาว และฟลักซ์ต่อเวลาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ... อ่านต่อ


การสังเคราะห์แกรฟีนด้วยวิธีการทางเคมี (Chemical Exfoliation)

1 สิงหาคม 2556

แกรฟีนถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกด้วยวิธี Micromechanical exfoliation หรือการลอกชั้นบางๆ ของแกรฟีนออกจากแกรไฟต์ วิธีนี้จะได้แกรฟีนในปริมาณน้อย ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับการศึกษาสมบัติขั้นพื้นฐานแต่ในการสังเคราะห์แกรฟีนส่วนใหญ่เพื่อให้ได้ปริมาณมาก มีขนาดใหญ่อาจถึง 1 ตร.ซม.สามารถปลูกบนวัสดุรองรับที่เป็นโลหะ และเป็นsingle layer ของแกรฟีนจริงๆ คือ วิธี Chemical Vapor Deposition (CVD) วิธีนี้มักจะใช้ในโรงงานผลิตฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำ แต่วิธีที่จะนำเสนอนี้เป็นวิธีการสังเคราะห์ทางเคมี สามารถทำได้ในระดับห้องปฏิบัติการ ได้แกรฟีนในปริมาณมากเป็นสารแขวนลอย (suspension) และ ... อ่านต่อ


การสร้างฟังก์ชันคลื่นของเพนตะควาร์ก

10 กรกฎาคม 2556

จากผลการวิจัยต่างๆ ของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์นิวเคลีนร์และอนุภาคในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่าการสร้างสถานะที่ประกอบด้วย ควาร์กจำนวนหลายควาร์กมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำวิจัยทางสาขานี้ ยกตัวอย่างเช่นการสร้างสถานะของเพนตะควาร์กซึ่งประกอบขึ้นจากควาร์ก 5 ตัว ในที่นี้จะแสดงให้เห็นถึงการสร้างสถานะดังกล่าวด้วยวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ ... อ่านต่อ


การเสื่อมสภาพของยางล้อรถยนต์

5 มิถุนายน 2556

ยางล้อจัดเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของรถยนต์อย่างหนึ่ง ยางล้อเป็นชิ้นส่วนเดียวของระบบขับเคลื่อนรถยนต์ที่สัมผัสกับพื้นถนน คุณภาพของยางล้อจึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการขับเคลื่อนและการบังคับควบคุมรถยนต์และที่สำคัญยิ่งคือความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถยนต์ในปัจจุบันเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตยางล้อได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีการปรับแต่งสมรรถนะให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เช่นยางล้อสำหรับรถยนต์นั่ง ยางล้อสำหรับรถกระบะ ยางล้อสำหรับรถตู้ ยางล้อสำหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ และยางล้อสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร ... อ่านต่อ


ผสม finite difference – finite element เข้าด้วยกัน: ไม่ใช่เรื่องยากเกินความเป็นจริง...

25 มิถุนายน 2555

สำหรับการแก้สมการ partial differential equation ที่มีความสลับซับซ้อนที่ไม่สามารถแก้ได้โดยวิธี integral equation (IE) ซึ่งมีหลากหลายปัญหาโดยเฉพาะพวก boundary value problems ของทาง fluid mechanics & dynamics, thermal analysis, geophysics และอีกมากมายหลากหลายสาขา นักวิจัยมักแก้สมการเหล่านี้ โดยการใช้วิธีการประมาณหรือ approximation method ซึ่งแบ่งได้เป็นสองวิธีหลัก ได้แก่ finite difference (FD) method และ finite element (FE) method ทั้งสองวิธี เริ่มต้นจากการแบ่ง model domain ออกเป็น mesh ... อ่านต่อ


การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งรังนกแอ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ

6 มิถุนายน 2555

รังนกแอ่นดังแสดงในรูปที่ 1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นอาหารที่มีสรรพคุณทางยา เป็นยาบำรุงร่างกายชั้นเยี่ยม เช่นทำให้ผิวพรรณสดใส รักษาอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ แก้ไซนัสอักเสบ เป็นต้น รังนกจึงถูกนำมาใช้ในการบริโภค ภายใต้ความเชื่อว่า "เป็นของบำรุงร่างกายชั้นเสิศ" หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "คาร์เวียร์แห่งตะวันออก" ... อ่านต่อ