ข่าววิขาการจากเครือข่าย

การพัฒนาวัสดุพลังงานด้วยเทคนิคสภาวะรุนแรง

9 มีนาคม 2563

ในขั้นตอนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนาโนเมตรจนถึงระดับเมตรและใหญ่กว่า ตัวแปรหลักที่ควบคุมสมบัติของวัสดุคือตัวแปรทางอุณหพลศาสตร์อันได้แก่ อุณหภูมิและความดัน เป็นเวลากว่าศตวรรษที่มนุษยชาติใช้อุณหภูมิเป็นเครื่องมือหลักในการสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาเทคโนโลยีเนื่องจากที่ผ่านมาเทคโนโลยีทางการทดลองยังไม่สามารถทำการวิจัยภายใต้ความดันสูงได้ ... อ่านต่อ


เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์และการเพิ่มความเสถียรของ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์

2 มีนาคม 2563

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวจึงมีความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นมากเป็นเท่าตัวจากทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาแหล่งพลังงานสำรองใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ... อ่านต่อ


การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIGS ด้วยโครงสร้างเซลล์แบบแทนเดม Perovskite-CIGS

31 มกราคม 2563

เมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2382 นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Alexandre Edmond Becquerel ค้นพบปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิค ที่เกิดขึ้นในขั้วไฟฟ้าที่อยู่ในสารละลายที่นำไฟฟ้าได้เมื่อมีแสงตกกระทบ จนกระทั่งอีกประมาณ 50 ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2426 นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน Charles Fritts ได้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชิ้นแรกขึ้นจากธาตุเซเลเนียม (Se) และทอง (Au) โดยมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (power conversion efficiency, PCE) เพียง 1% เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในช่วงที่มนุษย์มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นและความตระหนักถึงการที่จะหมดไปของเชื้อเพลิงฟอสซิล ... อ่านต่อ


ความบกพร่องในโลหะออกไซด์

31 มกราคม 2563

โลหะออกไซด์ (metal oxides) เป็นสารที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพื่อนำมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากโลหะออกไซด์มีคุณสมบัติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น optoelectronic, ferroelectricity, photovoltaic และ photocatalysis นอกจากนี้โลหะออกไซด์บางชนิด อาทิ TiO2 (titanium dioxide), ZnO (zinc oxide) และ SnO2 (tin dioxide) แสดงทั้งคุณสมบัติโปร่งแสงและนำไฟฟ้าได้ดีในเวลาเดียวกัน ทำให้สารเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ... อ่านต่อ


ความก้าวหน้าในการตรวจชิ้นเนื้อของเหลวสำหรับโรคเซลล์มะเร็ง

27 ธันวาคม 2562

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้กล่าวไว้ว่า “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” หรือ “มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง” ... อ่านต่อ


เครื่องวัดสนามแรงโน้มถ่วงด้วยระบบอะตอมเย็นรูบิเดียม

27 ธันวาคม 2562

ในปัจจุบันแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ขับเคลื่อนโลกของเรานั้นมีอยู่ 2 แหล่งหลัก อันได้แก่ 1) พลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อนระบบนิเวศทางธรรมชาติ, การเจริญเติบโตของพืชพรรณธัญญาหารและการผลิตอาหารของโลกใบนี้ แหล่งพลังงานจากดวงอาทิตย์นี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่นอกโลกที่ไม่มีวันหมด และถือเป็นแหล่งพลังงานหลักของมนุษย์ชาติในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เลยก็ว่าได้ ... อ่านต่อ


สู่ปีที่ 3 ของโครงการวิจัย “การศึกษาเชิงทฤษฎีของอะตอมริดเบอร์ก อันตรกิริยากับอะตอมสถานะพื้น และการแทรกสอดในสนามภายนอก”

29 พฤศจิกายน 2562

เป็นการดีที่เราจะย้อนรอยประวัติศาสตร์ ให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของศาสตร์ที่เรียกว่า “ควอนตัม” แม้ว่าพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์อันจะได้กล่าวถึง จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยชิ้นนี้ แต่ก็เป็นพื้นฐานให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยของเรา กับงานวิจัยชั้นแนวหน้าของโลก อีกทั้งเป็นฐานช่วยให้ผู้อ่านมองไปข้างหน้า เพื่อเห็นทิศทางของงานวิจัยต่อไปในอนาคต ... อ่านต่อ


โครงการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก เพื่อทดแทนการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน

5 พฤศจิกายน 2562

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานยั่งยืน และสะอาดที่สามารถเติมเต็มความต้องการทางพลังงานในอนาคต เพราะพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์มีมากกว่าการใช้พลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันหลายพันเท่า เซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการให้พลังงานไฟฟ้า โดยมีหลักการทำงานคือเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันมีเซลล์แสงอาทิตย์อยู่หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะและวิธีในการเตรียมในแต่ละยุคสมัย ... อ่านต่อ


โครงการวิจัยสแกนนิงโพรบไมโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้าน ออปติกส์สนามระยะใกล้

5 พฤศจิกายน 2562

ความละเอียด (resolution) ของระบบถ่ายภาพด้วยแสงโดยทั่วไป ซึ่งมีอุปกรณ์รับแสงอยู่ห่างจากวัตถุเกินกว่าระดับความยาวคลื่นแสง หรือที่เรียกว่า ระบบถ่ายภาพแบบฟาร์ฟีลด์ (far-field imaging system) จะมีขีดจำกัดเนื่องจากปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของแสง โดยขีดจำกัดดังกล่าว ได้ศึกษาโดยแอบเบ (Abbe) [1] และเรย์ลีห์ (Rayleigh) [2,3] และอธิบายด้วยระยะห่างระหว่างจุด 2 จุด (r) ที่ระบบทัศนูปกรณ์ยังคงสามารถจำแนกภาพได้ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความยาวคลื่นแสง λ และค่านิวเมอริคัลแอพเพอเชอร์ (numerical aperture, NA) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการรับขนาดโคนของลำแสงที่เข้าสู่ระบบทัศนูปกรณ์ดังสมการ ... อ่านต่อ


โครงการวิจัยการศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟราเรดและเทร่าเฮริตซ์ เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับความมั่นคง

1 ตุลาคม 2562

ด้วยปัจจุบันภัยคุกคามจากการก่อการร้ายภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตภาคใต้ ภัยคุกคามดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดที่ซุกซ่อนในยานพาหนะ สารวัตถุระเบิด เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดจนพลเรือนที่เกี่ยวข้อง สาเหตุสำคัญในการสูญเสิยเกิดจากการขาดแคลนเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับวัตถุระเบิดจากระยะไกลในระดับหลายร้อยเมตรได้อย่างแม่นยำ ... อ่านต่อ


กลไกการยับยั้งของสารไทเอโซลแอนตี้ไบโอติกต่อโปรตีนฟอกซ์เอ็มวันในเซลล์มะเร็งเต้านม

1 ตุลาคม 2562

โรคมะเร็งเต้านมมักพบบ่อยในผู้หญิงทั่วโลก จากการศึกษาในโครงการโกลโบแคน [1] ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีอัตราเกิดใหม่ของโรคมะเร็งเต้านมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สูงถึง 240,000 ราย และมีการตายจำนวน 110,000 ราย ในประเทศไทยมีรายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (hospital based cancer registry) พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วยอุบัติใหม่ของโรคมะเร็งเต้านมเฉพาะที่เข้ารักษาในสถาบันมะเร็งแห่งชาติจำนวนมากถึง 926 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆและยังพบว่ามีจำนวนสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2552 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจาก: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556) ... อ่านต่อ


การค้นหาสถานะทางควอนตัมของสารประกอบกลุ่มโลหะทรานซิชันแชลโคเจไนด์และออกไซด์สำหรับพัฒนาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่

3 กันยายน 2562

หลังจากการค้นพบกราฟีนในปี พ.ศ. 2548 [1] ทำให้งานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุ 2 มิติ (two-dimensional materials) และวัสดุแบบชั้น (layered-materials) ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัสดุประเภทนี้สามารถแสดงสมบัติทางควอนตัมที่แปลกใหม่ซึ่งไม่สามารถพบได้ในวัสดุแบบก้อนใหญ่ (bulk materials) เช่น สถานะโทโพโลยี (topological states) และ การควบคู่ของสปินและวอลเลย์ (spin-valley coupling) เป็นต้น ... อ่านต่อ


การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายจากโรงพยาบาล

2 กันยายน 2562

พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 “ชาวเมืองคอนผวาโรคร้าย มือมืดลอบทิ้งขยะติดเชื้อ” [1] สะท้อนปัญหาร้ายแรงของสังคมไทยในการกำจัดขยะติดเชื้อไม่ถูกวิธี เนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่างเช่น การขาดความรับผิดชอบของสถานพยาบาล การบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน ขาดความตระหนักปัญหาของสังคม จำนวนเตาเผาขยะไม่เพียงพอ และขาดแคลนเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นต้น ... อ่านต่อ


การประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำชนิดพีเพื่อประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์

23 กรกฎาคม 2562

สารผสมอินทรีย์-อนินทรีย์ (methyl, CH3 ; ammonium, NH3 ; lead, Pb ; triiodide : MAPbI3) และสารอนินทรีย์ (CsSnI3 หรือ CsPbI3) เพอรอฟสไกต์ (perovskite) กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากให้ค่าประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ที่สูงและมีขั้นตอนการเตรียมที่ง่าย ในงานวิจัยนี้เราสนใจศึกษาสารอนินทรีย์ (CsSnI3 หรือ CsPbI3) เพอร์รอฟสไกส์ เพื่อใช้เป็นชั้นนำส่งโฮลในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบสถานะของแข็ง ... อ่านต่อ


อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลา

22 กรกฎาคม 2562

อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ของอะตอมหรือคลื่นสสารสามารถใช้ในการวัดความแม่นยำสูงได้ด้วยการทดลองกับอิเล็กตรอน อะตอม และโมเลกุลขนาดเล็ก โดยเฉพาะการวัดแรงเฉื่อยทุกชนิด ตัวอย่างเช่นการแปรเปลี่ยนการหมุนของโลก ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก (g) ความแตกต่างของสนามโน้มถ่วง ความรู้เกี่ยวกับแรงเฉื่อยมีความสำคัญกับงานหลายสาขา หรือการประยุกต์ต่างๆ ... อ่านต่อ


เศรษฐฟิสิกส์ของการเคลื่อนย้ายแรงงาน

16 พฤษภาคม 2562

จากความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมือง ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากเขตพื้นที่ชนบทที่เน้นเศรษฐกิจเชิงเกษตรกรรมเข้ามาในเขตเมืองที่เน้นเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา (พิจารณารูปที่ 1 และ 2) จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่าจำนวนประชากรในเมืองใหญ่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2561 สหประชาชาติระบุว่า 55% ของประชากรทั้งโลกอาศัยอยู่ในมหานครต่าง ๆ และตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็นร้อยละ 68 ภายใน 30 ปีข้างหน้า [1] อนึ่ง ในเขตเมืองเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความหนาแน่นของประชากรมากๆ มักจะพบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ... อ่านต่อ


การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อชาวนาไทย 4.0

2 มกราคม 2562

ชาวพื้นเมืองในดินแดนแถบอุษาคเนย์ปลูกข้าวเพื่อการบริโภคมาแล้วเนิ่นนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ปี เช่นจากหลักฐานที่ขุดพบจากแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ผืนแผ่นดินนี้จึงมีข้าวพื้นเมืองมากมายหลายพันสายพันธุ์ [1] และคนในดินแดนสุวรรณภูมินี้จึงมีทักษะสูงในการปลูกข้าว ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆของโลกตลอดมา ... อ่านต่อ


ความคืบหน้าปีที่ 1 ของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมทำความเย็นเชิงแม่เหล็ก

25 มิถุนายน 2561

การใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศในประเทศไทย มีสัดส่วนสูงถึง 50 – 60 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าปี 2560 ที่ผ่านมา ที่มีความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 185,370 ล้านหน่วย (รูปที่ 1) และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ประมาณ 2 -5 บาท/หน่วย แสดงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศในประเทศ ที่สูงมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ... อ่านต่อ


ความคืบหน้าการปฏิรูปฟิสิกส์ศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

8 มีนาคม 2561

โปรแกรมวิจัยการปฏิรูปฟิสิกส์ศึกษาอย่างยั่งยืนมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษาที่ทำให้เกิดการปฏิรูปการเรียนการสอนฟิสิกส์ในประเทศเน้นไปที่การทำวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับความเข้าใจฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับก่อนอุดมศึกษาจนถึงนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสื่อการสอนฟิสิกส์เชิงรุกที่เหมาะกับนักเรียนและนักศึกษาไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการวิจัยตลอดจนการผลิตบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ศึกษา ในสองปีที่ผ่านมาโปรแกรมวิจัยนี้มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยดังนี้ ... อ่านต่อ


การพัฒนาแบคทีเรียเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ด้านอาหารของโคและปุ๋ยของพืช

16 ตุลาคม 2560

ตลอดช่วงเวลา 11 เดือนแรกจากทั้งหมด 36 เดือน โครงการย่อยที่ 1 และ 2 ของโครงการวิจัย “ฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำไอออน / พลาสมาสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช / แบคทีเรียเพื่อเพิ่มผลผลิตโคนม / โคเนื้อ (Research Project on Innovative Physics Using Ion/Plasma for Modified Forage Plants / Bacteria to Enhance Dairy and Beef Cattle Productivity)” ภายใต้โปรแกรมวิจัย “นวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Research Program in Innovative Physics for Enhancing Value of Agricultural Products)” มีความคืบหน้าไปเป็นลำดับสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ ... อ่านต่อ


แบบจำลองความเป็นพิษของวัสดุนาโน : วัสดุนาโนสามารถดัดแปลงดีเอ็นเอโดยตรง และชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้

5 กันยายน 2559

จากพัฒนาการที่รวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญ จากความก้าวหน้าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากวัสดุนาโน (nanomaterials) และเทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) ส่งผลให้ความเป็นพิษของวัสดุนาโนเริ่มถูกนำมาศึกษาวิจัย จนเกิดมีวิชาใหม่ขึ้นที่ชื่อว่า Nanotoxicology ... อ่านต่อ


อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของห้องวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม

15 กุมภาพันธ์ 2559

ภายใต้ขอบเขตของวิทยาศาสตร์สาขาอะตอม-โมเลกุล-แสง เลเซอร์มีบทบาทอย่างสำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบังคับสถานะ และควบคุมอันตรกิริยาระหว่างวัตถุเชิงควอนตัม ความมุ่งมั่นที่จะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการในโลกควอนตัมและการใช้ประโยชน์ปรากฏการณ์เชิงควอนตัม ... อ่านต่อ


จักรวาลวิทยาที่สถาบัน IF สนับสนุนโดยศูนย์ ThEP

20 ตุลาคม 2558

แบบจำลองมาตรฐานทางจักรวาลวิทยาในปัจจุบันคือแบบจำลอง CDM (อ่านว่า แลมบ์ด้าซีดีเอ็ม) ซึ่งให้การเฟ้อตัวซึ่งเป็นการขยายตัวแบบเร่งออกในเอกภพระยะแรกเริ่ม สนามสเกลาร์ซึ่งเป็นตัวการทำให้เอกภพเฟ้อตัวนี้เรียกว่า อินเฟลตอน (inflaton) ... อ่านต่อ


การศึกษาพฤติกรรมของวัสดุสำหรับทำขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนด้วยเทคนิคอิน-ซิตู เอกซเรย์

17 เมษายน 2558

แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์ทางการแพทย์เคลื่อนที่ รวมไปถึงในรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เพราะ ... อ่านต่อ


การวิเคราะห์ความบกพร่องในโลหะออกไซด์

20 มกราคม 2558

เทคนิคการวัดการดูดกลืนรังสีเอกซ์ที่ย่านใกล้ขอบด้วยแสงซินโครตรอนควบคู่กับการคำนวณแบบเฟิส์ตพรินซิเพิล ได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์ที่ถูกเจือด้วยอลูมิเนียม จากการวิเคราะห์พื้นฐานแสดงให้เห็นว่าจำนวนของพาหะตัวนำและความสามารถในการเคลื่อนที่ของพาหะมีค่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ใช้ใน ... อ่านต่อ


การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ สำหรับประยุกต์ทางการแพทย์

12 มีนาคม 2557

ปัญหาอันตรายที่เกิดกับกระดูกจัดเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างมาก ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการนำโลหะและโลหะผสมมาใช้ในการรักษาฟื้นฟูปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ดีมีวัสดุบางชนิดเท่านั้นที่สามารถใช้ฝังเข้าไปในร่างกายมนุษย์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลได้ คือ โลหะและโลหะผสม ซึ่งส่วนใหญ่ที่นำไปใช้คือ เหล็กกล้าไร้สนิม, โคบอลท์ผสมโครเมียม, ไทเทเนียม และ โลหะผสมของไทเทเนียม โดยโลหะดังกล่าวข้างต้นพบว่า ... อ่านต่อ


ไมโครชิปแคปิลลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสไทยทำ

27 มกราคม 2557

ในการศึกษาทางเคมีวิเคราะห์มีเทคนิคหนึ่งที่ถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ การวิเคราะห์โดยการแยก (separation analysis) เนื่องจากหลักการมีความตรงไปตรงมา ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือ โครมาโทกราฟี (Chromatography) แต่ยังมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ถูกใช้ในการแยกสารเคมีโดยอาศัยผลของสนามไฟฟ้ามีชื่อว่า แคปิลลารีอิเล็กโทรฟอรีซีส ... อ่านต่อ


การสร้างซิลิกอนออกไซด์ฟิล์มสำหรับวัสดุชีวภาพโดยกระบวนการ PECVD

23 ธันวาคม 2556

เราให้ความสนใจในการปรับปรุงวัสดุประเภทพอลิเมอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เช่น การปรับปรุง พอลีเมทธิลเมตาคริเลต (Polymethylmethacrylate : PMMA) หรือ อะคริลิค (Acrylics) ด้วยเจ็ทพลาสมา สำหรับรากฟันเทียม การปรับปรุงพื้นผิวพอลิสไตรีน (Polystyrene: PS) ด้วยพลาสมาเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือการใช้พลาสมาแอมโมเนียปรับปรุงพื้นผิวของ พอลีแลคติคแอซิด ... อ่านต่อ


ผลของท่อนาโนคาร์บอนในเจลอิเล็กโทรไลต์ที่มีต่อประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่มีซิงก์ออกไซด์เป็นฐาน

22 ตุลาคม 2556

คณะผู้วิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจที่จะพัฒนาและวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (dye-sensitized solar cells, DSSCs) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พัฒนาแทนที่เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน เนื่องจากเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขั้นตอนในการทำงานไม่ยุ่งยาก และมีต้นทุนต่ำ [1] ปัจจุบันมีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ออกมาจำหน่ายแล้ว แต่ ... อ่านต่อ


การเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารของจำนวนอนุภาคโปรตอนพลังงานระดับสัมพัทธภาพจากดวงอาทิตย์เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2005: การสังเกตโดย ยานอวกาศโลก

19 กันยายน 2556

ประมาณ 15 ครั้งต่อวัฏจักร 11 ปี ดวงอาทิตย์จะปล่อยอนุภาครังสีคอสมิกที่มีพลังงานและความเข้มสูงพอที่จะเพิ่มระดับกัมมันตรังสีที่ผิวโลกขึ้นเหนือระดับพื้นหลังที่มีที่มาจากรังสีคอสมิกจากกาแล็กซี เหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่า การเพิ่มที่ระดับพื้นดิน (ground level enhancements หรือ GLEs) ซึ่งทำให้สามารถศึกษาการเร่งอนุภาคที่ดวงอาทิตย์ได้อย่างชัดเจนเป็นพิเศษ เนื่องจาก 1) อนุภาคใน GLEs เคลื่อนที่ใกล้ความเร็วแสง ซึ่งทำให้มีการเชื่อมต่ออย่างชัดเจนระหว่างอนุภาคและเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์ และ 2) อนุภาคเหล่านี้มีระยะอิสระเฉลี่ยในอวกาศที่ยาว และฟลักซ์ต่อเวลาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ... อ่านต่อ


การสังเคราะห์แกรฟีนด้วยวิธีการทางเคมี (Chemical Exfoliation)

1 สิงหาคม 2556

แกรฟีนถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกด้วยวิธี Micromechanical exfoliation หรือการลอกชั้นบางๆ ของแกรฟีนออกจากแกรไฟต์ วิธีนี้จะได้แกรฟีนในปริมาณน้อย ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับการศึกษาสมบัติขั้นพื้นฐานแต่ในการสังเคราะห์แกรฟีนส่วนใหญ่เพื่อให้ได้ปริมาณมาก มีขนาดใหญ่อาจถึง 1 ตร.ซม.สามารถปลูกบนวัสดุรองรับที่เป็นโลหะ และเป็นsingle layer ของแกรฟีนจริงๆ คือ วิธี Chemical Vapor Deposition (CVD) วิธีนี้มักจะใช้ในโรงงานผลิตฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำ แต่วิธีที่จะนำเสนอนี้เป็นวิธีการสังเคราะห์ทางเคมี สามารถทำได้ในระดับห้องปฏิบัติการ ได้แกรฟีนในปริมาณมากเป็นสารแขวนลอย (suspension) และ ... อ่านต่อ


การสร้างฟังก์ชันคลื่นของเพนตะควาร์ก

10 กรกฎาคม 2556

จากผลการวิจัยต่างๆ ของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์นิวเคลีนร์และอนุภาคในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่าการสร้างสถานะที่ประกอบด้วย ควาร์กจำนวนหลายควาร์กมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำวิจัยทางสาขานี้ ยกตัวอย่างเช่นการสร้างสถานะของเพนตะควาร์กซึ่งประกอบขึ้นจากควาร์ก 5 ตัว ในที่นี้จะแสดงให้เห็นถึงการสร้างสถานะดังกล่าวด้วยวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้ ... อ่านต่อ


การเสื่อมสภาพของยางล้อรถยนต์

5 มิถุนายน 2556

ยางล้อจัดเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญของรถยนต์อย่างหนึ่ง ยางล้อเป็นชิ้นส่วนเดียวของระบบขับเคลื่อนรถยนต์ที่สัมผัสกับพื้นถนน คุณภาพของยางล้อจึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการขับเคลื่อนและการบังคับควบคุมรถยนต์และที่สำคัญยิ่งคือความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถยนต์ในปัจจุบันเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตยางล้อได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีการปรับแต่งสมรรถนะให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เช่นยางล้อสำหรับรถยนต์นั่ง ยางล้อสำหรับรถกระบะ ยางล้อสำหรับรถตู้ ยางล้อสำหรับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ และยางล้อสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร ... อ่านต่อ


ผสม finite difference – finite element เข้าด้วยกัน: ไม่ใช่เรื่องยากเกินความเป็นจริง...

25 มิถุนายน 2555

สำหรับการแก้สมการ partial differential equation ที่มีความสลับซับซ้อนที่ไม่สามารถแก้ได้โดยวิธี integral equation (IE) ซึ่งมีหลากหลายปัญหาโดยเฉพาะพวก boundary value problems ของทาง fluid mechanics & dynamics, thermal analysis, geophysics และอีกมากมายหลากหลายสาขา นักวิจัยมักแก้สมการเหล่านี้ โดยการใช้วิธีการประมาณหรือ approximation method ซึ่งแบ่งได้เป็นสองวิธีหลัก ได้แก่ finite difference (FD) method และ finite element (FE) method ทั้งสองวิธี เริ่มต้นจากการแบ่ง model domain ออกเป็น mesh ... อ่านต่อ


การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งรังนกแอ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ความดันต่ำ

6 มิถุนายน 2555

รังนกแอ่นดังแสดงในรูปที่ 1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นอาหารที่มีสรรพคุณทางยา เป็นยาบำรุงร่างกายชั้นเยี่ยม เช่นทำให้ผิวพรรณสดใส รักษาอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ แก้ไซนัสอักเสบ เป็นต้น รังนกจึงถูกนำมาใช้ในการบริโภค ภายใต้ความเชื่อว่า "เป็นของบำรุงร่างกายชั้นเสิศ" หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "คาร์เวียร์แห่งตะวันออก" ... อ่านต่อ