การสร้างฟังก์ชันคลื่นของเพนตะควาร์ก

10 กรกฎาคม 2556