บุคลากร

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 053-942650-3 ต่อ 101
Email: thiraphat.v@cmu.ac.th

รศ. ดร.ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 053-943375
Email: dwongrat@thep-center.org,duangmanee.wong@cmu.ac.th

ศศิวิมล หมู่ชาวใต้

ตำแหน่ง : ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

โทรศัพท์ : 053-942650-3 ต่อ 102
Email: sasivimol@thep-center.org

Michael Rhodes

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์ : 053-943379
Email: rhodes@ist.cmu.ac.th

กฤติยา โอสถาพันธุ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน

โทรศัพท์ : 053-942650-3 ต่อ 103
Email: krittiya@thep-center.org

มยุเรศ สิทธิกรวนิช

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ

โทรศัพท์ : 053-942650 ต่อ 104
Email: mayures@thep-center.org

วณิชชา อินทกูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

โทรศัพท์ : 053-942650-3 ต่อ 105
Email: wanitcha@thep-center.org

จิรภิญญา วิยานัน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 053-942650-3 ต่อ 111
Email: jirapinya@thep-center.org

ธนพล สุประดิษฐ์พงศ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์ : 053-942650-3 ต่อ 109
Email: thanapol@thep-center.org

วัชนันท์ เรืองกูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 053-942650-3 ต่อ 107
Email: watchanon@thep-center.org

ทศพร ไชยพฤกษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 053-942650-3 ต่อ 106
Email: tosaporn@thep-center.org

ชาญวิทย์ ศรีพรหม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 087-7250960
Email: chanvit@thep-center.org,chanvit82@hotmail.com

ธันยกาญจน์ พฤกษ์ทยานนท์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : -
Email: tanyakarn@thep-center.org

พรศักดิ์ ปัญจวิรัติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 02-2185108
Email: bonndddd@hotmail.com

จันทร์ทิพย์ ศรีเทิ้ม

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่

โทรศัพท์ :
Email: