โปรแกรมวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อสังคมและการแพทย์

 

บทนำ

           ปัจจุบันประเทศไทยในยุค 4.0 จำเป็นต้องพึ่งพานวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ในฐานะที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในด้านการดูแลสุขภาพ และการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนา โปรแกรมวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อสังคมและการแพทย์จึงมุ่งพัฒนางานวิจัยทางฟิสิกส์ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะ (Health) ของสังคม คุณภาพชีวิต (Well-being) ของประชากร รวมถึงการปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนั้นยังช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศอย่างเต็มรูปแบบในเวลาอีกไม่ถึง 20 ปีข้างหน้า

 

           โปรแกรมวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อสังคมและการแพทย์ประกอบด้วยโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ระหว่างปีพ.ศ. 2560-2562 จำนวน 4 โครงการวิจัย ได้แก่ (โปรดคลิกเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละโครงการวิจัย)

 

 

            ถึงแม้ว่าโปรแกรมวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อสังคมและการแพทย์จะครอบคลุมขอบเขตงานวิจัยค่อนข้างกว้าง แต่ทุกโครงการวิจัยจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งอาจแบ่งโครงการวิจัยออกเป็นกลุ่มตามลักษณะเป้าหมายในการประยุกต์ใช้ดังนี้
            (1) การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน การป้องกัน และการยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่โครงการวิจัยที่ 2 และ 3
            (2) การตรวจวัดและการวินิจฉัย ได้แก่โครงการวิจัยที่ 3
            (3) การบำบัดรักษา ได้แก่โครงการวิจัยที่ 1 และ 4


 

Back

 

 


โปรแกรมวิจัยหลัก