โครงการวิจัย 2: การค้นหาสถานะทางควอนตัมของสารประกอบกลุ่มโลหะทรานซิชั่นแชลโคเจไนด์และออกไซด์สําหรับพัฒนาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่

 

           โลหะกลุ่มทรานซิชั่นแชลโคเจไนด์เป็นกลุ่มวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ที่มีโครงสร้างเฉพาะ ตัวอย่างของโลหะทรานซิชั่นแชลโคเจไนด์ ได้แก่ MoS2, MoSe2 และ WSe2 โดยโครงการวิจัยนี้จะค้นหาสถานะทางควอนตัม และเอกลักษณ์เฉพาะจากโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของสารกลุ่มนี้ โดยเทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงร่วมกับการคำนวณ และจะศึกษาสมบัติแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปพัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์สมบัติของวัสดุที่แตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน

 

หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา 1)
นักวิจัยสมทบ: ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ 1), รศ. ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1), รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ 1), ดร. ภาณุพงศ์ ใจบาล 2), ดร. ธนชาติ เอกนภากุล 1)
หน่วยงานต้นสังกัด: 1) สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

 

Back