โครงการวิจัย 3: การพัฒนาสมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุต้นแบบเซลแสงอาทิตย์อุบัติใหม่และวัสดุกักเก็บไฮโดรเจนโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง

 

           สมบัติทางแสง, ไฟฟ้า และ แม่เหล็ก ตลอดจนโครงสร้างการเรียงตัวและยึดจับของอะตอมในวัสดุ สามารถปรับแปลงได้โดยการเปลี่ยนสภาวะภายนอก เช่น แรงดัน และ อุณหภูมิ เป็นต้น ดังนั้น นอกจากการสรรหาวัสดุใหม่ที่มีสมบัติตามต้องการ การปรับสมบัติของวัสดุที่มีอยู่โดยการปรับความดันภายนอก และ/หรือ อุณหภูมิ ก็สามารถทำให้สมบัติของวัสดุเปลี่ยนไปได้ เป็นการเปิดโอกาสในการวิศวกรรมวัสดุอีกแนวทางหนึ่ง ในโครงการวิจัยนี้ จะทดลองใช้การปรับสภาวะภายนอกเพื่อเปลี่ยนสมบัติของวัสดุสำหรับใช้ทำเซลแสงอาทิตย์สมัยใหม่ และวัสดุกักเก็บไฮโดรเจนในตระกูลโลหะไฮไดรด์ (MHX) ให้มีสมบัติที่ดีขึ้น

 

หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ 1)
นักวิจัยสมทบ: รศ. ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข 1), รศ. ดร.นคร ไพศาลกิตติสกุล 1), ดร. คมศิลป์ โคตมูล 2)
หน่วยงานต้นสังกัด: 1) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2) สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

Back