โครงการวิจัย 4: การศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟราเรดและเทราเฮิรตซ์เพื่อการประยุกต์ใช้สําหรับความมั่นคง

 

           โครงการวิจัยนี้ ศึกษากลไกฟิสิกส์พื้นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง เน้นการประยุกต์ใช้ทางการทหาร เช่น การศึกษาปรากฏการณ์พาหะร้อน เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของเลเซอร์นาโนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในย่านอินฟราเรดในช่วงพลังงานต่ำไปจนถึงพลังงานสูง, การศึกษาและออกแบบระบบ Nonlinear Optics เพื่อใช้ตรวจหาสารวัตถุระเบิดจากระยะไกลโดยใช้ลําแสงเลเซอร์อินฟราเรด และเทคนิค Coherent Anti-Stoke Raman Spectroscopy (CARS) ที่มีความไวสูง นอกจากนั้น ในเชิงการสื่อสารข้อมูล จะมีการศึกษาและพัฒนาเลเซอร์ความเข้มสูง เพื่อการสื่อสารและเขารหัสระดับความปลอดภัยสูงโดยใช้เทคนิค Quantum Cryptography โดยการใช้ Nonlinear Optical Process อีกด้วย

 รูปที่ 4.1 งานวิจัยทั้งทางด้านการทดลองและทฤษฎีโดยมุ่งเน้นในการใช้ฟิสิกส์พื้นฐานในด้านสมบัติทางฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำวัตถุนาโน
เช่น สมบัติทางแสง, สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ และปรากฏการณ์ร้อนของพาหะ (hot charge carriers phenomena)
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของแหล่งกำเนิดแสงและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในย่านอินฟราเรดระยะใกล้,
ระยะกลางและระยะไกล หรือย่านเทราเฮิรตซ์ (terahertz) เพื่อประยุกต์ใช้ในงานตรวจจับวัตถุระเบิดในพื้นที่อาณาเขต
จังหวัดใกล้เคียงที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคง


 รูปที่ 4.2 งานวิจัยทั้งทางด้านเลเซอร์พัลส์กำลังสูง อันตรกิริยาระหว่างเลเซอร์พัลส์กับพลาสมา ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น (nonlinear optics)
และเทคนิค backward stimulated Raman scattering (BSRS)
เพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องตรวจวัดสารเคมีปริมาณน้อยจากระยะไกล เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านความมั่นคงและอุตสาหกรรม


 

 รูปที่ 4.3 งานวิจัยด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์และข้อมูลทางควอนตัม (Quantum Computer and Quantum Information) ใช้ทฤษฎีควอนตัมของแสงเพื่อพัฒนาระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ (Quantum Computers) พัฒนาศักยภาพระบบการวัดระยะไกลและปริมาณน้อย(Metrology) และการใช้แสงในระบบการสื่อสารความปลอดภัยสูง (Cryptography)

หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปภาวี ฟาน โดมเมเลน
นักวิจัยสมทบ: ดร. ฉลองรัฐ แดงงาม, ดร. พฤฒิ กาฬสุวรรณ
หน่วยงานต้นสังกัด: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

Back