เครื่องเร่งอนุภาค: การกำเนิดและการใช้งานเชิงฟิสิกส์และประยุกต์เพื่อสังคมไทย

6 พฤศจิกายน 2558

 

               ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ขอแนะนำหนังสือ "เครื่องเร่งอนุภาค: การกำเนิดและการใช้งานเชิงฟิสิกส์และประยุกต์เพื่อสังคมไทย" ซึ่งเป็นเรื่องราวของเครื่องเร่งอนุภาคที่ออกแบบสร้างและ/หรือติดตั้งโดยนักฟิสิกส์และวิศวกรไทย

 

 

 

 

 

 

 

สนใจกรุณาติดต่อ คุณจารุวรรณ ชูศิลป์ E-mail: charuwan@thep-center.org