ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนาที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จาก วช.

28 สิงหาคม 2556

 

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนสเปกโตรสโกปีที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

        โดยรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในประเทศไทย (TWAS Prize for Young Scientists in Thailand) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา จัดมาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศไทยที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี มีผลงานวิชาการดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คือ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาฟิสิกส์ โดยมีการมอบรางวัลปีละ 1 รางวัล หมุนเวียนกันไปแต่ละปีตามลำดับ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลจนถึงปัจจุบัน จำนวน 16 ราย