ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว อภิชญาพร รัตคธา และนางสาว ณัฐมาศ ทับศรีนวล เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น

12 ธันวาคม 2556

 

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภิชญาพร รัตคธา และนางสาวณัฐมาศ ทับศรีนวลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ คัดเลือก นางสาวอภิชญาพร รัตคธา และนางสาวณัฐมาศ ทับศรีนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นนักศึกษาในสังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โดยมี ดร.วรานนท์ อนุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ตามโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์น (CERN:The European Organization for Nuclear Research) โดยการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมผู้บริหารของเซิร์น และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ของประเทศไทย