เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยระบบวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ

11 กรกฎาคม 2556

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยระบบวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ บางเขน กรุงเทพมหานครซึ่ง ภายในงานท่านจะได้พบกับผลงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 9 ศูนย์ และระหว่างงานนั้นท่านจะได้พบการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยระบบวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ" และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "นวัตกรรมไทยกับการเปิดประชาคมอาเซียน" 

        และขอเชิญชวนท่านเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ซึ่งท่านจะได้พบกับการแสดงผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการวิจัยทั้ง 27 ห้องปฏิบัติการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ความรู้แก่ท่านตลอดการเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์