ปีพ.ศ. 2558 : ปีสากลของแสง

16 มีนาคม 2558

 

        องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มอบหมายให้องค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นเจ้าภาพรณรงค์ให้ปีพ.ศ. 2558 นี้ เป็น ปีสากลของแสงและเทคโนโลยีที่มีแสงเป็นฐาน (International Year of Light and Light-based Technologies หรือ IYL 2015)” เพื่อยกระดับการตระหนักรู้ของประชาชาติทั้งมวลถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ของแสงและการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบในวงกว้างว่าเทคโนโลยีที่มีแสงเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร และช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายของโลกด้านพลังงาน  การศึกษา  การเกษตรกรรม และด้านสุขภาพอนามัยอย่างไร  แสงมีบทบาทที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรา อีกทั้งยังเป็นตัวเชื่อมที่ขาดไม่ได้ขององค์ความรู้ที่หลากหลายในวิทยาศาสตร์ของศตวรรษที่ 21 แสงได้ช่วยปฏิวัติวงการแพทย์  เป็นรากฐานสำคัญของการก่อเกิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากล “อินเทอร์เน็ต” และจะยังคงเป็นแกนกลางที่จะเชื่อมโยงสังคมโลกเข้าไว้ด้วยกันต่อไปทั้งในประเด็นของวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ และการเมือง

 

        IYL 2015 มีเป้าหมายที่จะยกระดับความเข้าใจของประชาชนทั่วไปและผู้กำหนดนโยบายถึงบทบาทที่สำคัญมากของแสงในโลกสมัยใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีพ.ศ. 2558 สำหรับวาระสำคัญๆในอดีตที่เกี่ยวข้องกับแสง นับตั้งแต่การเริ่มศึกษาด้านทัศนศาสตร์ (Optics) เมื่อ 1,000 ปีที่แล้ว จนถึงการค้นพบการโทรคมนาคมผ่านทางแสงที่ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลกันทั่วโลกผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างในปัจจุบันนี้

 

วาระสำคัญสำหรับการเฉลิมฉลอง

ปีพ.ศ. 1558 : การศึกษาค้นคว้าด้านทัศนศาสตร์โดย Ibn al-Haytham (นักทัศนศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาชาวอาหรับ มีชีวิตอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 1508 - 1583   ในสมัยกลาง (Middle Ages) ท่านได้รับการขนานนามว่า “Ptolemy the Second” หรืออีกนามที่สั้นกว่าว่า “The Physicist” )

ปีพ.ศ. 2358 : การนำเสนอความคิดว่าแสงเป็นคลื่นโดย Augustin-Jean Fresnel (นักฟิสิกส์และวิศวกรชาวฝรั่งเศส มีชีวิตอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2331 - 2370)

ปีพ.ศ. 2408 : การนำเสนอทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงโดย James Clerk Maxwell (นักฟิสิกส์ชาวสก๊อต มีชีวิตอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2374 - 2422)

ปีพ.ศ. 2458 : การนำเสนอทฤษฎีของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect) และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (General Relativity) โดย  Albert Einstein (นักฟิสิกส์ชาวยิว-เยอรมัน  มีชีวิตอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2422  -  2498)

ปีพ.ศ. 2508 : การค้นพบ “Cosmic Microwave Background” โดย Arno A. Penzias กับ Robert W. Wilson (ทั้งสองเป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2476 และพ.ศ. 2479 ตามลำดับ) และความสำเร็จของการนำเส้นใยนำแสง (fiber optics) มาใช้ในกิจการโทรคมนาคมโดย Charles Kuen Kao (นักฟิสิกส์ชาวจีน-อังกฤษ  เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2476)

 

 

ภาพวาดของ Ibn al-Haytham : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alhazen,_the_Persian.gif

 

 

ตำราทัศนศาสตร์ที่เขียนโดย Ibn al-Haytham (เป็นปกหน้าของฉบับที่ได้รับการแปลเป็นภาษาละติน) : http://www.muslimheritage.com/uploads/Gross_Ibn_al-Haytham_1a.jpg

 

ตราสัญลักษณ์ของ IYL 2015