รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

1.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2.   อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน กรรมการ
3.   อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือผู้แทน กรรมการ
4.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน กรรมการ
5.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือผู้แทน กรรมการ
6.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน กรรมการ
7.   ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรรมการ
8.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม)
กรรมการ
9.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (นายเขมทัต สุคนธสิงห์)
กรรมการ
10.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ)
กรรมการ
11.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์)
กรรมการ
12.  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กรรมการ และเลขานุการ

 

รายนามคณะกรรมการบริหาร

1.   ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประธานกรรมการ
2.   ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์ศึกษา กรรมการ
3.   ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อสังคมและการแพทย์ กรรมการ
4.   ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อการเกษตร กรรมการ
5.   ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อการอุตสาหกรรม กรรมการ
6.   ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อการพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
7.   ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์พื้นฐาน กรรมการ
8.   ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางด้านเครื่องมือวิจัยและกิจการพิเศษ กรรมการ
9.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ)
กรรมการ
10.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์)
กรรมการ
11.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (ดร.มารยาท สมุทรสาคร)
กรรมการ
12.  ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (นายวิเชียร สุขสร้อย)
กรรมการ
13.  ผู้แทนจากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
14.  รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กรรมการ และเลขานุการ

 

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-942650-3
FAX: 053-222774
Email: thiraphat.v@cmu.ac.th