รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

1.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2.   อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน กรรมการ
3.   อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือผู้แทน กรรมการ
4.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน กรรมการ
5.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือผู้แทน กรรมการ
6.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช)
กรรมการ
7.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (นางสาวภารณี วัฒนา)
กรรมการ
8.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
กรรมการ
9.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (นายเขมทัต สุคนธสิงห์)
กรรมการ
10.  ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล)
กรรมการ
11.  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กรรมการ และเลขานุการ

 

รายนามคณะกรรมการบริหาร

1.   ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประธานกรรมการ
2.   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์ของฟิล์มบาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
3.   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์ของสำอนุภาคและพลาสมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ
4.   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางนาโนสเกลฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ
5.   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
6.   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์คำนวณและทฤษฎี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรรมการ
7.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ)
กรรมการ
8.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์)
กรรมการ
9.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (ดร.มารยาท สมุทรสาคร)
กรรมการ
10.  ผู้ทรงคุณวุฒิ
      (ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์)
กรรมการ
11.  รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กรรมการ และเลขานุการ

 

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-942650-3
FAX: 053-222774
Email: thiraphat.v@cmu.ac.th