วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555)

       การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ในระยะที่ 1 และระยะเปลี่ยนผ่าน (พ.ศ. 2556-2558) เป็นการดำเนินงานโครงการวิจัยแบบ discipline based ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของห้องปฎิบัติการวิจัย ประกอบด้วย 5 คลัสเตอร์ ได้แก่

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ที่มีความรู้ความสามารถระดับสากล สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและสังคมโดยรวม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ในการดำเนินงานระยะที่ 1 ดังนี้

 

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์

 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2563)

        การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ระยะที่ 2 จะให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยฟิสิกส์ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องจากระยะที่ 1 โดยเน้นการผลิตงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ (economic impact) ได้แก่ ผลกระทบเชิงวิชาการ (academic impact) ผลกระทบเชิงสังคม (social impact) และผลกระทบเชิงอุตสาหกรรม (industrial impact) ในลักษณะ demand-driven คือ การนำความต้องการวิจัยของประเทศเป็นกรอบดำเนินการ งานวิจัยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนมุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปเป็น Creative Economy อย่างแท้จริง โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ระยะที่ 2 ดังนี้

 

วิสัยทัศน์

       เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ชั้นนำในอาเซียนเพื่อเป็นกุญแจดอกสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

พันธกิจ
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์